Jdi na obsah Jdi na menu
 


Téma: Světlo (Jan 8,12)
(zpracoval Václav Böhm)
 

J 8,12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

 

Evangelista neopomene sdělit, kde JK toto slovo pronesl - v místnosti, která byla zvána pokladnice -doslovně přeloženo: strážnice pokladů /J 8,20/. Nebyla to schránka na dary, ale jedna z komor v nichž byly uchovávány chrámové dary a poklady. Největší poklad, který kdy v této pokladnici byl, byl Ježíš Kristus a jeho slovo, To má asi evangelista na mysli, když slovo o světle světa, jímž je Ježíš Kristus, nechá pronésti v pokladnici. Ježíš mluvil v oné chvíli v blízkosti místnosti, kde zasedala velerada, „ale nikdo proti němu mocensky nevystoupil, ač v chrámové oblasti pronesl soud, že židé neznají Boha, neboť nepřišla ještě jeho hodina

Protipól k výroku Já jsem – Vy jste:

Mt 5,14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

(Leitmotiv Karafiátových Broučků – poslušně svítit až do smrti)

 

Druhé „egó eimi“ (viz exkurs Petr Pokorný: égo eimi)

z šesti základních egó eimi v Janově evangeliu (Kristovu moc nelze vyjádřit jedním symbolem) zdůrazňuje, že nikdo vedle Ježíše Krista není světlem světa. Jen skrze něho přichází do našeho světa v plnosti Boží sláva. Ježíš je světlo a je také dárcem tohoto světla.

 

Ježíš je antitypem k typu, jímž je oblakový sloup vedoucí Israel na poušti. Pro židy zůstává stále pravým světlem onen sloup, který kráčel před Izraelem na cestě z Egypta do země zaslíbené. S vysokým hodnocením tohoto oblakového sloupu souvisí i hodnocení Mojžíše. V něm také, v zákoně který dal, vidí Izrael světlo. Naproti tomu prohlašuje Ježíš sebe za světlo světa. Světelný sloup vedl jen Izrael podle těla, ale Kristus vede jako světlo do země zaslíbené. Je světlem světa. Proti zákonické sebejistotě, která je přesvědčena, že již světlo světa má ukazuje Ježíš na sebe sama jako na pravé světlo pro celý svět.

 

Někteří soudí že Ježíšovu slovu, v němž sebe označuje za světlo světa, lze lépe porozumět, když je vidíme v souvislosti svátků stánků, při nichž je toto slovo proneseno.(jiní tvrdí, že vše se dělo již dlouho po tomto svátku)

Píseň žalmická na Svátek stánků (Sukot)

Ž 118,26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.27 Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte.

Obřad světla:

4 veliké svícny v chrámovém „nádvoří žen“ o těchto svátcích připomínaly zář světelného sloupu, který vedl Izrael z Egypta do země zaslíbené. Ti, kdo nereptali a v pokoře a v oddanosti za světlem sloupu šli, dosáhli cíle. Ostatní zemřeli na poušti

 
 

POST TENEBRIS LUX (Po temnu světlo) Hugenoti

LUX LUCET IN TENEBRIS (Světlo svítí v temnotě) Valdenští

 

Karel IV. – Karlštejn kaple světlo putující po drahokamech a polodrahokamech – symbol nebeského Jeruzalema ), který se objevuje i v založení nových čtvrtí Prahy.

 
Stonhenge menhiry,
nebeský kotouč (Himmelscheibe Německo),

průzory k pozorování slunce a hvězd – světel života a slunovratu.

Sirius – pyramidy s průzory (Isis, Ra- slunce)
 

Vybrané biblické texty o světle:

Gn 1,3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
 

2Pa 21,7 Ale Hospodin nechtěl na dům Davidův uvést zkázu, a to kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, jak mu přislíbil, že dá jemu i jeho synům planoucí světlo po všechny dny.

 

Ž 27,1 Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

 

Ž 36,10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

 

2S 22,29 Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

 
 
VAROVÁNÍ

Iz 5,20 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

 
ZASLÍBENÍ

Iz 9,1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

 

Iz 42,1 "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení.Iz 42,6 "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům,

 
 
 
JANOVSKÉ TÉMA
J 1,4 V něm byl život a život byl světlo lidí.
5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
6 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.

7 Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

8 Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa

 

J 3,19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

20 Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.

 
J 9,5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."

6 Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči

7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

 

J 12,35 Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.

36 Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla." Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi.

 

J 12,46 Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.

 

(Soudí se, že jsou to rozptýlené části ztracené Ježíšovy řeči o Světle, která rozvíjela základní slova Prologu: život a světlo)

 
PAVLOVSKÉ TÉMA

Sk 9,3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.

4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?"

5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.

(Pavel pak svědčí: Sk 22,9 Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil.)

 
 
SVĚDECTVÍ PRVNÍ CÍRKVE (Christocentrismus)

1J 1,5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.

 

1J 2,8 A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí.

 

Zj 21,23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. 24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.

 
Bibliografie:

ThDr Jindřich Mánek: Výklad evangelia Janova str128 (Ústř. Církevní Nakladatelství, Husova bhsl fakulta Praha1958, skriptum

Johannes Schneider: Das Evangelium nach Johannes (Theologischer Handkommentar zum N.T.) Berlin 1988, str 172

Petr Pokorný: Já jsem... , Český bratr ročník 55/1979 str 3